Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

More NP Biz

Syftet är att utveckla naturproduktföretagens konkurrenskraft genom att förbättra metoder för kvalitetssäkring av naturprodukter samt genom att främja energieffektiv torkning av naturprodukter. En större tork byggs vid Öjebyn Agro Park utvecklad av de medverkande universiteten. En affärsmodell prövas för samverkan mellan företagen som kan nyttja torken. En mobil tork byggs i Finland som också ska nyttjas i Norrbotten. Torkarna är byggda för att vara energieffektiva och kunna nyttja överskottsenergi. Analysmetoder utvecklas för kvalitetssäkring av torkmetoder och innehåll i produkterna.
Kontaktperson: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Interreg Nord samt Region Norrbotten
Samverkanspartners: Centria Ostrobothnia (Koordinerar arbetet), LTU och Uleåborgs Universitet

Hitta kontakt

Demoodling – Frilandsodling av grönsaker

En storskalig demonstrationsodling av grönsaker och bär med stor mångfald av grödor och sortvariation anlades på Öjebyn Agro Park. Syftet var att inspirera och sprida kunskap om den norrbottniska trädgårdsodlingen. Genom att visa på möjligheter av vad som kan odlas och olika odlingssystem så att fler ska våga ta steget att starta nya odlingar. En viktig insats var också att upplysa kunder i olika led och slutkonsumenten om lokalodlade trädgårdsprodukter. En ökad efterfråga från konsumenter, i livsmedelsbutiken eller på restaurangen, bidrar till att förbättra förutsättningar för odlarna att få avsättning för produkterna.
Projektledare: Hahn Huynh, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Samverkanspartners: Nära Mat och projekt Gröna Näringar

Hitta kontakt

Nya vägar till ökad förädling av bär, svarta vinbär och allåkerbär

I projektet har en förstudie genomförts som ska ge svar på frågan hur en ökad samverkan längs hela värdekedjan kan generera bättre lönsamhet och påskynda nödvändig kommersialisering av nya produkter baserade på svarta vinbär och allåkerbär. Målen ska nås genom nya samverkansformer kring produktutveckling både gällande förädling och förpackning, samt utveckling av nya vägar att producera distribuera och sälja. Det här aktuella projektet fokuserar på svarta vinbär och allåkerbär, men idén kan omsättas på andra frukter och bär. Resultaten ligger bl a till grund för första steget i att etablera ett trädgårdscentrum i Öjebyn.
Projektledare: Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Tillväxt trädgård

Hitta kontakt

Lönsam Renskötsel

I projektet har ett förändringsarbete genomförts för utveckling av premiumprodukter, ökad tillgänglighet för konsumenter samt en ny affärsmodell för renskötseln som utmanar hur man tidigare gjort affärer.
Projektledare: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Jordbruksfonden, inom programmet Europeiska Innovationspartnerskap EIP-Agri
Samverkanspartners: Samverkanspartnerskap – Arvidsjaur renslakt, Restaurang Mathias Dahlgren AB, Mausjaur Sameby, V Kikkijaur Sameby, Biergo och Hushållningssällskpet Norrbotten Västerbotten

Hitta kontakt

Genomförande och resultat
Projektet har lett till att renslakteriet infört en differentierad taxa för slakt där renägaren får mer betalt En ny affärsmodell ska främja ökad förädling. Sex produkter är färdiga för lansering och ytterligare ett antal har prövats och behöver utvecklats ytterligare.

Ett hållbarhetsarbete har påbörjats.  I en hållbarhetsanalys genomförd i skogssamebyarna, Mausjaur och V Kikkijaur, finns förslag på hur samebyarna och slakteriet kan gå vidare för att arbete med hållbarhetsarbete med möjligheter till certifiering. Analysen visar att renkött kan ha en mindre negativ miljöpåverkan än mycket annat kött. I projektet har en prototyp för ett varumärke för lansering av premiumprodukter av ren tagits fram “Den rosa renen”. Lanseringen skulle ske under våren 2020, efter det slutseminarium som genomfördes den 9 mars i Stockholm.

Arctic Winery

I projektet ska ett mousserande svartavinbärsvin utvecklas med hjälp av Champagnemetoden. Syftet är att öka förädlingsvärdet för svarta vinbär och därmed ge möjlighet till ökad lönsamhet för odlarna. Produktion av vinet ska ske i Öjebyn och ett bolag är under bildande för att ta tillvara resultaten av projektet i en kommersialisering av vinet efter projektets slut.
Projektledare: Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Jordbruksfonden, inom programmet Europeiska Innovationspartnerskap, EIP- Agri
Samverkanspartners: Samverkanspartnerskap – Hemmagastronomi, SLU- institutionen för Växtodling, Cold Hand Winery, Danmark, Norrbotten Bär och Grönt, Tryggves konsultbyrå

Hitta kontakt

Investeringsstöd fiskodlingar & kompetensutveckling fiskodlingar

Här redovisas två projekt. Investeringen bestod av dammutbyggnad, utfodringssystem, syrgastillförsel, rördragning, utfiskningsutrustning. Samtidigt/parallellt genomfördes kompetensutveckling av anställda på de båda fiskodlingarna i Lycksele i Västerbotten och i Kusträsk utanför Boden.
Projektledare: Mikael Kivijärvi, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020 samt Havs och fiskerifonden.

Hitta kontakt

Syftet med investeringen har varit att öka anläggningarnas produktivitet och lönsamhet samt förbättra och modernisera vattenbruket. Syftet med kompetensutvecklingen har varit att medarbetare vid fiskodlingen skulle få ny kunskap för att maximalt nyttja effekterna av de nya investeringarna. Projektet har lett till en förbättrad miljö då fiskodlingar i Kusträsk har blivit mer landbaserade och därigenom även en förbättrad arbetsmiljön för de som arbetar där. Med investeringar i nya bassänger och ett nytt system för syretillförsel har kvalitén i produktionen ökat liksom produktivitet och avkastning.

Ny Mat från Arctic

I projektet har livsmedelsföretag inom Interreg Nords programområde i Norge, Sverige och Finland fått möjlighet till utveckling av sina företag och sin kompetens genom seminarier på hemmaplan, gemensamma möten, studiebesök över gränserna samt gemensamma studiebesök i Europa. Fokus har varit utveckling av nya produkter och marknader. Utbyten mellan företagen har varit en central del av projektet.
Projektledare: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Interreg Nord och regionala projektmedel Länsstyrelsen/region Norrbotten
Samverkansparter: Pro Agria Uleåborg, Finland

Hitta kontakt

Aktiviteter
Tre gränsöverskridande möten har genomförts under projekttiden med seminarier, workshop och studiebesök. Därutöver har ett slutseminarium genomförts i Luleå samt två gemensamma studieresor, varav en till Grüne Woche i Berlin 2018 och den andra studieresan till Tyskland  och Österrike i april 2017.

Totalt har 180 personer deltagit i aktiviteter i Norge, Sverige och Finland, varav 100 är kvinnor och 200 män. Två personer har varit under 25 år, varav en kvinna och en man.

Effekter efter projektets slut
I direkt anslutning till projektets avslut har flera av de medverkande företagen diversifierat med en ökad förädling som följd samt fler anställda.  Flera har också deltagit på Grüne Woche i Berlin året efter studiebesöket där. Vi tror även att projektet bidragit till att stärka det kluster av livsmedelsföretag som vuxit fram i Tornedalen. Då flera av de medverkande företagen var därifrån. Flera medverkande företag har även uppdaterat förpackningar, profilmaterial och sina sociala medier.

RAS-Arctic Maritime Fishfarm

Projektets har varit att skapa förutsättningar  för etablering av storskalig landbaserad fiskproduktion i Norrbotten. Arbetet har bestått av kunskapsuppbyggnad , närverksskapande, identifiering av lämpliga odlings  siter, framtagande av business case samt initiala kontakter med såväl framtida finansiärer och säljkanaler. Projektet har resulterat i ett försättningsarbete som Invest i Norrbotten driver.

Projektledare: Mikael Kivijärvi, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Samverkansparterna
Samverkansparter: Luleå kommun, Bodens kommun, Kalix kommun, Jokkmokks kommun, Region Norrbotten, Luleabusiness

Hitta kontakt

Frilandsgrönsaker i norr – odlingsbeskrivningar 2020

Odlingsbeskrivningarna riktar sig till etablerade grönsaksodlare, lantbrukare som vill komplettera sin odling med grönsaker men också till nybörjare som vill börja odla grönsaker. Detta är en uppdaterad version av rapporten “Frilandsgrönsaker i norr – odlingsbeskrivningar” som publicerades första gången 2008/2009. Skriften kompletteras med fördel av årligen uppdaterade sortrekommendationer och rekommendationer om växtskyddsmedel som tillhandahålls och uppdateras årligen av Jordbruksverket.

Författare: Ann-Kristin Isaksson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten & Elisabeth Öberg, Länsstyrelsen i Norrbotten (Nära Mat)
Layout: Oskar Lindholm, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Projekt Nära Mat 2017-2020 och Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Frilandsgrönsaker i norr – odlingsbeskrivningar 2020

Bilagor

DC-odling

Syftet med projektet är att undersöka de tekniska och socio-ekonomiska synergier mellan växthus och datacenter som kan bidra till att göra jordbruket konkurrenskraftigt och hållbart i Norden. Förhoppningen är att kunna nyttja spillvärme från datacenter till att odla lokala grönsaker.

Projektledare: Mattias Vesterlund, RISE
Finansiering: Vinnova
Samverkanspartners: Luleå Tekniska Universitet, The Food Print Lab

Läs mer

Vi vill undersöka de tekniska och socio-ekonomiska förutsättningarna för att använda spillvärme från datacenter för året runt odling i sub-arktiskt klimat. På det sättet skapa ett mer hållbart samhälle där spillvärme tas tillvara på för att göra lokalproducerade och ekologiska grönsaker.

Eftersom medvetenheten om livsmedelssäkerhet har ökat de senaste åren i Sverige har regeringen fastställt en strategi för att uppnå vissa målsättningar. I våra nordiska länder finns det stora utmaningar för jordbruksindustrin när det gäller den betydande klimatbegränsningen, men det finns även potential när det gäller värmekällor som kan göra jordbruket mer hållbart och bidra till att nå målen för livsmedelsförsörjning. Gårdarna, särskilt i norr, har en stark tradition för betesmarker som riktar sig mot kött- och mejeribranschen. Denna typ av jordbruk är mycket anpassat till det arktiska och subarktiska klimat (med stora variationer i solljus och värme under året) jämfört med odling av grönsaker.

Grönsaksträdgårdar i Sverige har höga produktionskostnader på grund av behovet av tillförd värme och tenderar att växa monogrödor för att optimera vinster som drivs av efterfrågan från de stora detaljhandlarna. Detta är emellertid en sårbar affärsmodell, eftersom det minskar jordbrukarnas anpassningsförmåga till marknadsförändringar. Många regioner är därför beroende av nationell och internationell import för att tillhandahålla grönsaker
För att anpassa grönsaksodlingsverksamheten till de nordiska ländernas klimat bör man överväga omlokalisering av gårdar närmare värmekällor för växande industrier, t.ex. datacenter. Ofta koncentreras dessa industrier i urbana eller peri-urbana områden där produkter och tjänster är mer tillgängliga än på landsbygden, vilket kan uppmuntra nya jordbrukare att dyka upp.