Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Hallonodling i norr

Den yrkesmässiga odlingen i Norra Sverige är idag i princip obefintlig. Enligt Jordbruksverkets trädgårdsräkning från 2017 fanns det noll hektar yrkesmässig hallonodling i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Genom ökade kunskaper, bra odlingsteknik, lämpliga sorter och marknadsföring har hallonodling stora möjligheter att bli ett alternativ eller nischgröda för odlarna i norr. Dessa odlingsbeskrivningar kan bidra med ökad kunskap riktad till yrkesodlare med mål att öka den odlade arealen i norr och stärka konkurrenskraften för odlarna.

Författare: Ann-Kristin Isaksson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Samverkanspartner: Elisabeth Öberg, Nära Mat – Länsstyrelsen i Norrbotten
Finansiering: Projekt Nära Mat Trädgårdsutveckling 2018-2021 och Projekt Samordning Nära Mat 2017-2020

Hallonodling i norr

Bilagor

Arctic Greens

Den långsiktiga visionen är att inom tre år skapa ett Utvecklingscentrum för trädgårdsnäringen i norra Skandinavien. Utvecklingscentret ska bidra till både ökad kunskap och kompetens inom trädgårdsområdet, leda till ett ökat intresse för, och ett ökat företagande inom trädgårdsnäringen i norra Sverige samt bidra på flera olika sätt till att möjliggöra fler trädgårdsföretag och en ökad produktion av grönsaker och bär.

Projektledare: Hahn Hyun, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Samarbetsparter: Projekt Gröna Näringar och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Läs mer
news_placeholder_1

Mer närproducerad mat i butik & på restaurang

Projektet ska skapa plattformar och mötesplatser för livsmedelsproducenter och inköpare på restaurang och i butik att kunna träffas, bygga nätverk (digitalt eller fysiskt) samt utveckla samarbeten för att underlätta inköp och försäljning. Inom dessa plattformar kommer fokus även ligga på att identifiera flaskhalsar och öka kompetensen/insikten bland deltagarna om att det inte behöver vara komplicerat att handla närproducerat. I förlängningen hoppas vi att man ska vilja ansluta sig till en digital handelsplattform för att korta livsmedelskedjorna i branschen.

Projektledare: Jessica Lindberg, Piteå kommun
Finansiering: Jordbruksverket
Samarbetspartners: Projekt Gröna Näringar och Noah local food

Läs mer
news_placeholder_4

Nära Mat – Samordnare 2021-2022

Samordnaren fungerar som katalysator och nod i arbetet med att genomföra Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi, men också den nationella livsmedelsstrategin i länet.

Samordnare/Projektledare: Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbottten

Samverkande aktörer genom styrgrupp: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten

Finansiärer: Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Sparbanken nord

Projektet är ett resultatet av projekt “Samordning Nära Mat 2017-2020” och “Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat (2016-2020)”.

Samordnaren är under 2021 även projektledare för “Nära Mat 2.0” som är revideringsprocessen av Norrbottens livsmedelsstrategi, Nära Mat.

Nära Mat – Samordnare 2017-2020

För att säkra igångsättningen av åtgärderna i Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2016–2020 tillsattes en samordnare under åren 2017–2020. Samordnaren har fungerat som en katalysator och nod i arbetet med att genomföra både den regionala och den nationella livsmedelsstrategin i länet.

Samordnare/Projektledare:
Jenny Bucht (2017-2018) och Hulda Wirsén (2019-2020)
Samverkande aktörer genom styrgrupp: Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten
Finansiärer: Länsstyrelsen i Norrbotten, Sparbanken nord och Längmanska företagarfonden

Samordnaren har sedan 2017 jobbat intensivt för att förankra och etablera arbetet med strategins åtgärder genom att delta på möten, hålla föredrag och på olika sätt representera och driva näringens utvecklingsområden. Intresset för lokal mat har ökat kraftigt under perioden och kännedomen om Nära Mat har spridits i snabb takt både regionalt och nationellt. Stort fokus har legat på att synliggöra syftet med livsmedelsstrategierna genom ökad kunskap om hållbar och lokal mat till berörda målgrupper. Arbetet har också inneburit att stärka samarbeten mellan både regionala och nationella aktörer i och omkring livsmedelskedjan. Samordnaren har utöver det även initierat, medfinansierat och deltagit vid uppstart av regionala projekt och åtgärder. Samordnaren har varit projektledare för flera projekt och stöttat andra projekt genom projekt-, styr- och arbetsgrupper. Samordnaren har funnit finansieringslösningar för flertalet åtgärder som möjliggjort externa projekt. Samordnaren har varit sammanhållande av kollegornas gemensamma arbete på Länsstyrelsen, som jobbar med konkreta åtgärder för strategin (Nära Mat-teamet: projektledare för “Trädgårdsutvecklare” och “Hållbar livsmedelskompetens i skolan”). Regelbundna möten med Nära Mat-teamet för planering och genomförande av aktiviteter har arrangerats av samordnaren. Samordnaren har även samarbetat med Länsstyrelsens miljömålssamordnare, samordnare för Landsbygdsprogram, samordnare för Agenda 2030, samarbete med Länsstyrelsens tjänstemän som jobbar med civilt försvar, samarbete med tjänstemän inom Norrbottens folkhälsostrategi och bidragit med genomförande av åtgärder i den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

Kommunikation har också varit en viktig nyckel för att nå ut med budskap och stödja olika verksamheter, ett område som blivit allt viktigare pga. spridningen av Covid 19. Samordnaren har haft huvudansvaret för Nära Mat:s webbplatser, konton på sociala medier och själv genomfört mycket arbete med kommunikation. Samordnaren har som projektledare aktivt jobbat med den konsumentinriktade informationskampanj som löpt under 2019–2020, se projekt “Mer norrbottnisk mat på tallriken”. Nära Mat podden är ytterligare en satsning som samordnaren initierat, sjösatt och som Nära Mat jobbar med löpande. Dessutom har samordnaren, med kollegor, under hela perioden deltagit i intervjuer i radio, tv, olika tidningar och tidskrifter – både regionala och nationella.

Åtgärderna har ökat kunskapen om våra hållbara norrbottniska livsmedel och medvetandet hos samhällsinvånare men också politiker och tjänstemän i länet. Att äta och köpa norrbottnisk mat är en god handling! Fler unga söker nu till Grans naturbruksgymnasium i Öjebyn, som finns kvar, och produktionsvärdet i primärproduktionen har ökat med 25 miljoner sedan 2015. Vi ser också ett ökat samarbete mellan aktörer för att jobba mot en gemensam målsättning. En positiv start, där ett långsiktigt fortsatt arbete är nödvändigt.

Samordnaren har tillsammans med styrgruppen initierat en revideringsprocess av strategin genom projekt ”Nära Mat 2.0” och dessutom säkerställt en fortsatt finansiering av samordningsuppdraget för åren 2021-2022 genom projekt ”Samordning Nära Mat 2021-2022”. Samordnaren är projektledare för revideringen av Nära Mat.

Slutrapport för projektet kan lämnas vid begäran efter 2021-03-31.

Food communication in Sápmi

Vi vill bidra till att utveckla kommunikationen av samisk mat genom att skapa digitala manualer med beskrivande videos. Materialet ska hjälpa och inspirera producenter, försäljningsled och restauranger. Arbetet genomförs ur ett samiskt perspektiv och omfattar ren, vilt, fisk, vilda växter och bär. Slow Food Sápmi erfar att det är viktigt att marknadsföringsmaterial är kulturellt förankrat. Projektet är en del av ett långsiktigt arbete med att minska matsvinnet, skydda biodiversiteten, skapa arbetstillfällen och stärka matkulturarvet. Vi vill att samer ska vara stolta över och känna tilltro till den egna matens betydelse. När samiska entreprenörer berättar själv kan de påverka efterfrågan efter säsonger och motivera en rättvisare prissättning, samtidigt som konsumenterna får rätt förväntningar.

Projektledare: Victoria Harnesk, Slow food sapmi

Finansiering: Pawanka Fund – Indigenous Ways of knowing and learning

Läs mer

Rapport: Livsmedelsproduktion i Norrbotten 2020 – arbetstillfällen, omsättning och försörjningsförmåga av mat

Denna rapport är framtagen för att följa utvecklingen i de areella näringarna och livsmedelskedjan i Norrbottens län. Rapportens innehåll skall fungera som stöd och diskussionsunderlag vid utvärdering och revidering av den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat. Rapporten avser Norrbottens län.

Författare: Lars Jonasson, Lantbruksekonom (konsult)

Finansiering: Samordningsprojekt Nära Mat (Länsstyrelsen i Norrbotten, Sparbanken nord och Längmanska företagarfonden)

Samarbete: Hulda Wirsén, samordnare Nära Mat. Rapporten är även granskad av representanter från myndighet och näringsliv (framför allt fiske och samer).

news_placeholder_2

I Norrbottens län arbetar 3,4 procent av de förvärvsarbetande inom de gröna näringarna jämfört med riksgenomsnittet på 2,0. Antalet som i länet arbetar i hela kedjan, från jord till bord, är mellan 6 000 – 7 000 personer. Då avses arbetstillfällen inom primärproduktion, förädling, handel, restaurang och café och matberedning inom storkök. Utöver dessa tillkommer företag och personal som jobbar i branschen med exempelvis service och underhåll, logistik, rådgivning/kompetensutveckling, veterinärer och återförsäljare.

Primärproduktionen av livsmedel i Norrbotten motsvarar ett produktionsvärde på 720 miljoner kronor, i oförädlat skick. Det reala produktionsvärdet har ökat med 25 miljoner kronor sedan 2015. Hela 70 procent av värdet kommer från mjölk och köttproduktion. Norrbotten har trots det en mer diversifierad primärproduktion jämfört med de övriga nordliga länen eftersom framför allt fisk, viltkött och rennäringen har en större betydelse för länet.

Livsmedelsindustrin och förädlingen av råvara är stark i länet och omsätter hela 2,7 miljarder. Produktionsvärdet i förädlingsledet motsvarar då 673 miljoner kronor och nära 1 000 personer jobbar med förädling.

Uppskattningsvis är det bara en fjärdedel av de livsmedel som konsumeras i länet som också har producerats i Norrbotten. Även för de råvaror som vi kan producera regionalt är produktionen och försörjningsnivån låg. Det finns därför både stora möjligheter och goda skäl till att satsa mer på lokal produktion av livsmedel i Norrbotten.

Rapport: Livsmedelsproduktion i Norrbotten 2020

Bilagor

Golleguolli – Fiskens guld

Projektets syfte är att synliggöra det samiska köket som är en viktig del av den traditionella kunskapen som långsamt håller på att förloras. Det långsiktiga målet är att intresset för det samiska köket ska öka och efterfrågan på samiska produkter stiger, vilket leder till ökad lönsamhet hos företag och att nya företag skapas.

Projektledare: Ellacarin Blind, SSR & Anneli Jonsson, Slow Food Sapmi

Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Läs mer

Metod: Spela in filmer som följer äldre samer när de fiskar och studioinspelningar ska göras där fisk, renkött, örter och bär andra samiska traditionella produkter tillagas.
Spela in webinar och dokumentera traditionella metoder att tillaga och bevara mat, som t ex torkning, rökning samt gravning av fisk och kött och tillvaratagande av örter och bär. Filmerna och webinarerna ska användas för att överföra den traditionella kunskapen till främst den yngre generationen samer.

Mål: Filmerna och webinarierna har setts av minst 50 personer och att samiska ungdomar ska få ett ökat intresse för mat och mathantverk.
Ta fram en modell hur man kan räkna på utfall vid produktion och förädling av samiska råvaror. Genomförs av Slow Food Sápmi
Projektet består av att spela in webinar för utbildning inom samisk mat. Samisktalande filmare som följer seniora samer när de fiskar och berättar om sina kunskaper av fiske. Även studioinspelningar ska göras med seniora samer eller kockar som tillagar fisk och andra samiska produkter. Projektet ska även ta fram en mall som kan användas för att beräkna utfall på samiska råvaror.

Mer mat – fler jobb!

Mer mat – fler jobb är en satsning för att du som företagare inom jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag ska kunna utveckla dig själv, dina medarbetare och ditt företag för framtiden. Vi boostar dig med företagsanalys, kunskap och matchning av nya medarbetare– så att ditt företag kan utvecklas, växa och producera mer mat. Vi ser fram emot att höra av dig!

På webbplatsen www.matjobb.se kan ni hitta kurser och aktiviteter i projektet.

Kontaktperson på Arbetsförmedlingen i Norrbotten är Staffan Landström 010-486 59 94, staffan.landstrom@arbetsformedlingen.se

Läs mer

Projektet Mer mat fler jobb bidrar till en starkare matproduktion i Sverige. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa – och därigenom producera mer mat.

Projektet gör verkstad av livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan Lantbrukarnas riksförbund – inklusive projekten Nya Nätverk och Jobba Grönt, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare.  Naturbruksgymnasiernas förening är partner. Projektet pågår mellan 2019 och 2022 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Mötesplats EKO

Projektet Mötesplats EKO syftade till att skapa en mötesplats för ekologiska lantbrukare och rådgivare där man tillsammans utbyter erfarenheter. Målet med projektet är att medverka till att skapa långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt hållbara och bärkraftiga företag.

Projektledare: Hulda Wirsén, Hushållningssällskapet
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Samverkan: Ekologiska lantbrukarna, Bodens kommun, Skillingaryds gårdsbutik, Restaurang Roady

Aktiviteter i projektet:

Gemensam uppstartsträff vid Öjebyn Agropark
Tema: Växtodlingsplanering med diskussioner kring sortval, gödsling och ogräshantering. Besök av fältförsöken (sortförsök och demoodling)

Gemensam seminariedag “Försäljning av egna råvaror”
Föredragshållare: Emma Persson (Häradsköps gårdsbutik), Therese Hägglund (Bodens kommun), Nils-Olov Rehnman (repr Ekologiska Lantbrukarna), Restaurang Roady
Inbjudan och program går att läsa HÄR!

Träffar på gård med ERFA-grupp för fårägare
Tematräffar (3 stycken): Bygga stall, Foderkvalitet, Betesplanering

Träffar på gård med ERFA-grupp för nötkreatursägare
Tematräffar (3 stycken): Foderkvalitet och odlingsekonomi, Ekonomistyrning, Betesplanering

Bilden nedan är tagen från den sista aktiviteten, en Betesdag i Ale, där grupperna besökte Nils-Olov & Liselott Rehnman (nötkreatur) och Åsa Wallin (får).

Mötesplats EKO

Bilagor