Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Food communication in Sápmi

Vi vill bidra till att utveckla kommunikationen av samisk mat genom att skapa digitala manualer med beskrivande videos. Materialet ska hjälpa och inspirera producenter, försäljningsled och restauranger. Arbetet genomförs ur ett samiskt perspektiv och omfattar ren, vilt, fisk, vilda växter och bär. Slow Food Sápmi erfar att det är viktigt att marknadsföringsmaterial är kulturellt förankrat. Projektet är en del av ett långsiktigt arbete med att minska matsvinnet, skydda biodiversiteten, skapa arbetstillfällen och stärka matkulturarvet. Vi vill att samer ska vara stolta över och känna tilltro till den egna matens betydelse. När samiska entreprenörer berättar själv kan de påverka efterfrågan efter säsonger och motivera en rättvisare prissättning, samtidigt som konsumenterna får rätt förväntningar.

Projektledare: Victoria Harnesk, Slow food sapmi

Finansiering: Pawanka Fund – Indigenous Ways of knowing and learning

Läs mer

Rapport: Livsmedelsproduktion i Norrbotten 2020 – arbetstillfällen, omsättning och försörjningsförmåga av mat

Denna rapport är framtagen för att följa utvecklingen i de areella näringarna och livsmedelskedjan i Norrbottens län. Rapportens innehåll skall fungera som stöd och diskussionsunderlag vid utvärdering och revidering av den regionala livsmedelsstrategin, Nära Mat. Rapporten avser Norrbottens län.

Författare: Lars Jonasson, Lantbruksekonom (konsult)

Finansiering: Samordningsprojekt Nära Mat (Länsstyrelsen i Norrbotten, Sparbanken nord och Längmanska företagarfonden)

Samarbete: Hulda Wirsén, samordnare Nära Mat. Rapporten är även granskad av representanter från myndighet och näringsliv (framför allt fiske och samer).

news_placeholder_2

I Norrbottens län arbetar 3,4 procent av de förvärvsarbetande inom de gröna näringarna jämfört med riksgenomsnittet på 2,0. Antalet som i länet arbetar i hela kedjan, från jord till bord, är mellan 6 000 – 7 000 personer. Då avses arbetstillfällen inom primärproduktion, förädling, handel, restaurang och café och matberedning inom storkök. Utöver dessa tillkommer företag och personal som jobbar i branschen med exempelvis service och underhåll, logistik, rådgivning/kompetensutveckling, veterinärer och återförsäljare.

Primärproduktionen av livsmedel i Norrbotten motsvarar ett produktionsvärde på 720 miljoner kronor, i oförädlat skick. Det reala produktionsvärdet har ökat med 25 miljoner kronor sedan 2015. Hela 70 procent av värdet kommer från mjölk och köttproduktion. Norrbotten har trots det en mer diversifierad primärproduktion jämfört med de övriga nordliga länen eftersom framför allt fisk, viltkött och rennäringen har en större betydelse för länet.

Livsmedelsindustrin och förädlingen av råvara är stark i länet och omsätter hela 2,7 miljarder. Produktionsvärdet i förädlingsledet motsvarar då 673 miljoner kronor och nära 1 000 personer jobbar med förädling.

Uppskattningsvis är det bara en fjärdedel av de livsmedel som konsumeras i länet som också har producerats i Norrbotten. Även för de råvaror som vi kan producera regionalt är produktionen och försörjningsnivån låg. Det finns därför både stora möjligheter och goda skäl till att satsa mer på lokal produktion av livsmedel i Norrbotten.

Rapport: Livsmedelsproduktion i Norrbotten 2020

Bilagor

Golleguolli – Fiskens guld

Projektets syfte är att synliggöra det samiska köket som är en viktig del av den traditionella kunskapen som långsamt håller på att förloras. Det långsiktiga målet är att intresset för det samiska köket ska öka och efterfrågan på samiska produkter stiger, vilket leder till ökad lönsamhet hos företag och att nya företag skapas.

Projektledare: Ellacarin Blind, SSR & Anneli Jonsson, Slow Food Sapmi

Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Läs mer

Metod: Spela in filmer som följer äldre samer när de fiskar och studioinspelningar ska göras där fisk, renkött, örter och bär andra samiska traditionella produkter tillagas.
Spela in webinar och dokumentera traditionella metoder att tillaga och bevara mat, som t ex torkning, rökning samt gravning av fisk och kött och tillvaratagande av örter och bär. Filmerna och webinarerna ska användas för att överföra den traditionella kunskapen till främst den yngre generationen samer.

Mål: Filmerna och webinarierna har setts av minst 50 personer och att samiska ungdomar ska få ett ökat intresse för mat och mathantverk.
Ta fram en modell hur man kan räkna på utfall vid produktion och förädling av samiska råvaror. Genomförs av Slow Food Sápmi
Projektet består av att spela in webinar för utbildning inom samisk mat. Samisktalande filmare som följer seniora samer när de fiskar och berättar om sina kunskaper av fiske. Även studioinspelningar ska göras med seniora samer eller kockar som tillagar fisk och andra samiska produkter. Projektet ska även ta fram en mall som kan användas för att beräkna utfall på samiska råvaror.

Mer mat – fler jobb!

Mer mat – fler jobb är en satsning för att du som företagare inom jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag ska kunna utveckla dig själv, dina medarbetare och ditt företag för framtiden. Vi boostar dig med företagsanalys, kunskap och matchning av nya medarbetare– så att ditt företag kan utvecklas, växa och producera mer mat. Vi ser fram emot att höra av dig!

På webbplatsen www.matjobb.se kan ni hitta kurser och aktiviteter i projektet.

Kontaktperson på Arbetsförmedlingen i Norrbotten är Staffan Landström 010-486 59 94, staffan.landstrom@arbetsformedlingen.se

Läs mer

Projektet Mer mat fler jobb bidrar till en starkare matproduktion i Sverige. Målet är att företag inom hela livsmedelskedjan, från jordbruk till förädling, lättare ska kunna växa och anställa – och därigenom producera mer mat.

Projektet gör verkstad av livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan Lantbrukarnas riksförbund – inklusive projekten Nya Nätverk och Jobba Grönt, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare.  Naturbruksgymnasiernas förening är partner. Projektet pågår mellan 2019 och 2022 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Mötesplats EKO

Projektet Mötesplats EKO syftade till att skapa en mötesplats för ekologiska lantbrukare och rådgivare där man tillsammans utbyter erfarenheter. Målet med projektet är att medverka till att skapa långsiktigt ekonomiskt och ekologiskt hållbara och bärkraftiga företag.

Projektledare: Hulda Wirsén, Hushållningssällskapet
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Samverkan: Ekologiska lantbrukarna, Bodens kommun, Skillingaryds gårdsbutik, Restaurang Roady

Aktiviteter i projektet:

Gemensam uppstartsträff vid Öjebyn Agropark
Tema: Växtodlingsplanering med diskussioner kring sortval, gödsling och ogräshantering. Besök av fältförsöken (sortförsök och demoodling)

Gemensam seminariedag “Försäljning av egna råvaror”
Föredragshållare: Emma Persson (Häradsköps gårdsbutik), Therese Hägglund (Bodens kommun), Nils-Olov Rehnman (repr Ekologiska Lantbrukarna), Restaurang Roady
Inbjudan och program går att läsa HÄR!

Träffar på gård med ERFA-grupp för fårägare
Tematräffar (3 stycken): Bygga stall, Foderkvalitet, Betesplanering

Träffar på gård med ERFA-grupp för nötkreatursägare
Tematräffar (3 stycken): Foderkvalitet och odlingsekonomi, Ekonomistyrning, Betesplanering

Bilden nedan är tagen från den sista aktiviteten, en Betesdag i Ale, där grupperna besökte Nils-Olov & Liselott Rehnman (nötkreatur) och Åsa Wallin (får).

Mötesplats EKO

Bilagor

GRUDE

Projektets syfte är att öka medvetenheten i regionen om potentialen i cirkulär ekonomi och resurseffektivitet – hos offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner. Projektet skall bidra till nätverkande inom programområdet (norra Sverige, Norge, Finland).

Vision– nya jobbtillfällen, omställning till cirkulär ekonomi i befintliga kommuner och organisationer och att nya cirkulära tjänster startas upp.

Läs mer på Strukturums webbplats.
Följ projektet på Facebook: https://www.facebook.com/groups/grudejokkmokk/

Koordinator projektägare: Reeta Sipola
Projektledare lokalt: Amanda Mannervik
Projektpartners: LUAS, Strukturum, Sintef (Tromsö, Norge)
Finansiärer: Interreg Nord – Europeiska regionala utvecklingsfonden gnm Länsstyrelsen i Norrbottens län , Lapplands förbund, Region Norrbotten, Lapin ammattikorkeakolu Oy, Luonninvarakeskus, Sparbanken Nord, Jokkmokks Allmänning

Läs mer

More NP Biz

Syftet är att utveckla naturproduktföretagens konkurrenskraft genom att förbättra metoder för kvalitetssäkring av naturprodukter samt genom att främja energieffektiv torkning av naturprodukter. En större tork byggs vid Öjebyn Agro Park utvecklad av de medverkande universiteten. En affärsmodell prövas för samverkan mellan företagen som kan nyttja torken. En mobil tork byggs i Finland som också ska nyttjas i Norrbotten. Torkarna är byggda för att vara energieffektiva och kunna nyttja överskottsenergi. Analysmetoder utvecklas för kvalitetssäkring av torkmetoder och innehåll i produkterna.
Kontaktperson: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Interreg Nord samt Region Norrbotten
Samverkanspartners: Centria Ostrobothnia (Koordinerar arbetet), LTU och Uleåborgs Universitet

Hitta kontakt

Demoodling – Frilandsodling av grönsaker

En storskalig demonstrationsodling av grönsaker och bär med stor mångfald av grödor och sortvariation anlades på Öjebyn Agro Park. Syftet var att inspirera och sprida kunskap om den norrbottniska trädgårdsodlingen. Genom att visa på möjligheter av vad som kan odlas och olika odlingssystem så att fler ska våga ta steget att starta nya odlingar. En viktig insats var också att upplysa kunder i olika led och slutkonsumenten om lokalodlade trädgårdsprodukter. En ökad efterfråga från konsumenter, i livsmedelsbutiken eller på restaurangen, bidrar till att förbättra förutsättningar för odlarna att få avsättning för produkterna.
Projektledare: Hahn Huynh, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Samverkanspartners: Nära Mat och projekt Gröna Näringar

Hitta kontakt

Nya vägar till ökad förädling av bär, svarta vinbär och allåkerbär

I projektet har en förstudie genomförts som ska ge svar på frågan hur en ökad samverkan längs hela värdekedjan kan generera bättre lönsamhet och påskynda nödvändig kommersialisering av nya produkter baserade på svarta vinbär och allåkerbär. Målen ska nås genom nya samverkansformer kring produktutveckling både gällande förädling och förpackning, samt utveckling av nya vägar att producera distribuera och sälja. Det här aktuella projektet fokuserar på svarta vinbär och allåkerbär, men idén kan omsättas på andra frukter och bär. Resultaten ligger bl a till grund för första steget i att etablera ett trädgårdscentrum i Öjebyn.
Projektledare: Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Tillväxt trädgård

Hitta kontakt

Lönsam Renskötsel

I projektet har ett förändringsarbete genomförts för utveckling av premiumprodukter, ökad tillgänglighet för konsumenter samt en ny affärsmodell för renskötseln som utmanar hur man tidigare gjort affärer.
Projektledare: Helena Zimmer, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Finansiering: Jordbruksfonden, inom programmet Europeiska Innovationspartnerskap EIP-Agri
Samverkanspartners: Samverkanspartnerskap – Arvidsjaur renslakt, Restaurang Mathias Dahlgren AB, Mausjaur Sameby, V Kikkijaur Sameby, Biergo och Hushållningssällskpet Norrbotten Västerbotten

Hitta kontakt

Genomförande och resultat
Projektet har lett till att renslakteriet infört en differentierad taxa för slakt där renägaren får mer betalt En ny affärsmodell ska främja ökad förädling. Sex produkter är färdiga för lansering och ytterligare ett antal har prövats och behöver utvecklats ytterligare.

Ett hållbarhetsarbete har påbörjats.  I en hållbarhetsanalys genomförd i skogssamebyarna, Mausjaur och V Kikkijaur, finns förslag på hur samebyarna och slakteriet kan gå vidare för att arbete med hållbarhetsarbete med möjligheter till certifiering. Analysen visar att renkött kan ha en mindre negativ miljöpåverkan än mycket annat kött. I projektet har en prototyp för ett varumärke för lansering av premiumprodukter av ren tagits fram “Den rosa renen”. Lanseringen skulle ske under våren 2020, efter det slutseminarium som genomfördes den 9 mars i Stockholm.